کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
مدرسه زمستانه پژوهشی
مدرسه زمستانه

مدرسه زمستانه پژوهشی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم مدرسه زمستانه پژوهشی برگزار می کند.

مدرسه پاییزه مقدمات پژوهش
مدرسه پاییزه

مدرسه پاییزه مقدمات پژوهش

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با همکاری کمیته های تحقیقات و فناوری قطب پنج با افتخار برگزار می کند.