کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

راهنماهای آموزشی پایگاههای اطلاعاتی به تفکیک هر پایگاه

1_
راهنمای آموزشی Doaj

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Doaj در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/13

2_
راهنمای ایجاد پروفایل در Publons

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Publons در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/08/13

3_
راهنمای آموزشی Science Direct۲

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Science Direct در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

4_
راهنمای آموزشی Scopus۲

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Scopus در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

5_
راهنمای آموزشی Sciencedirect۱

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Sciencedirect در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

6_
راهنمای آموزشی Reaxys

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Reaxys در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

7_
راهنمای آموزشی Wiley Guide

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Wiley Guide در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

8_
راهنمای آموزشی web of science

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی web of science در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

9_
راهنمای آموزشی urlichsweb

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی urlichsweb در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ mp4

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/08/13

10_
راهنمای آموزشی Scopus۱

راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی Scopus در کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌