کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

واحد اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در راستای توانمندسازی با هدف ارائه خدمت به اعضای هیات علمی ، دانشجویان و پژوهشگران جهت دستیابی به منابع علمی و یافتن ایده های پژوهشی و آگاهی رسانی جاری مبادرت به انجام خدمات مستمر جهت پاسخ به نیازهای اطلاعاتی ایشان در حوزه پژوهشی نموده است. 

سامانه نوپا