کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مریم آزموده

مریم آزموده

مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

m.azmoodeh@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی: 223