کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 کارگاه های ۱۴۰۲  
 ردیف  نام کارگاه تاریخ اسامی شرکت کنندگان ساعت برگزاری  مدرس لینک کارگاه فایل کارگاه 
 ۱ مدرسه بهاره : مقدمات مطالعات کیفی ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اسامی ۱۷-۲۰ دکترعلی دهقانی لینک  
 ۲ مدرسه بهاره : پروپوزال نویسی ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ اسامی  ۱۷-۲۰ دکترعلی دهقانی لینک  
 ۳ مدرسه بهاره: روشهای نمونه گیری در تحقیقات کیفی ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ اسامی  ۱۸-۲۰ دکترعلی دهقانی لینک  
 ۴ مدرسه بهاره: جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ اسامی  ۱۸-۲۰ دکترعلی دهقانی  لینک  
 ۵ مدرسه بهاره: انواع روشهای مصاحبه در تحقیقات کیفی ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اسامی  ۱۸-۲۰ دکترعلی دهقانی  لینک  
 ۶ مدرسه بهاره: تجزیه و تحلیل داده های کیفی  ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اسامی ۱۷-۲۰  دکترعلی دهقانی  لینک  
 ۷ مدرسه بهاره: تحلیل محتوا، روش مطالعه کیفی  ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اسامی ۱۸-۲۰  دکترعلی دهقانی  لینک  
 ۸ مدرسه بهاره: پدیدار شناسی  ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اسامی ۱۸-۲۰  دکترعلی دهقانی  لینک  
 ۹ مدرسه بهاره: تفاوت تحقیقات کمی و کیفی  ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اسامی ۱۷-۲۰  دکترعلی دهقانی  لینک  
۱۰ مدرسه بهاره: مقاله نویسی مطالعات کیفی  ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ اسامی ۱۸-۲۰  دکترعلی دهقانی  لینک